دريافت گواهينامه بين المللي ايزو ٩٠٠١

مجموعه سازنده "برج مجلل سولماز"به منظور ارتقاء سطح كيفي و جلب رضايت مشتريان خود پس از طي مراحل مختلف مفتخر به دريافت گواهينامه استاندارد بين المللي ايزو ٩٠٠١ شده است.

ايزو ٩٠٠١ چيست؟ 

در سال 1978 كميته فني 176 سازمان بين المللي ايزو سري استانداردهاي  ايزو 9001 را به دنيا ارائه نمود.

هدف از تدوين اين سري استاندارد بوجود آوردن الگوي بين المللي براي پياده سازي و استقرار سيستم مديريت  كيفيت و تضمين كيفيت بود كه مورد استقبال فراوان در سطح دنيا قرار گرفت.

سيستمهاي مديريت كيفيت به منظور حفظ سطح كيفيت تعريف شده و بهبود كيفيت از طريق اصلاح فرايندها در سازمان پياده سازي ميشود.

امروزه واحدهاي خدماتي نيز همانند واحدهاي صنعتي به دليل منافع بسيار حاصل از اين سيستمها علاقه زيادي به استقرار سيستم مديريت كيفيت نشان مي دهند.

استاندارد ايزو 9001 ويرايش سال 2000 ميلادي به راحتي ميتواند برآورده شدن نيازهاي مشتريان را كه در  نتيجه ايجاد رضايت و بالا بردن اعتماد او نسبت به سازمان پديد مي آيد تضمين نموده با توجه به نگرش فرايندگرائي تمام فعاليتهاي سازمان را در رابطه با مشتري در برگيرد. اين استاندارد با هر نوع فعاليتي كه سازمان انجام ميدهد سازگار شده سازمان ميتواند براحتي اين تطابق را ايجاد نمايد. 

يك سازمان با دريافت گواهينامه ايزو براي همه روشن ميكند كه سيستم مديريت آن توسط شخص ثالث بيطرفي مورد مميزي و بازرسي قرار گرفته است بنابراين اعتماد مشتري به چنين سازماني بيش از سازمانهاي ديگر است.