فضاي سبز

Latest News
images/emkanat/25.png
آبنما، برکه و آبشار در محوطه باغ   
images/emkanat/22.png
چاه آب عمیق برای آبیاری درختان باغ  
images/emkanat/13.png
فضای مشجر به مساحت 3000 هزار متر مربع با حدود 500 اصله درخت
images/emkanat/r131.png
ساخت برج در پهنه R131 طبق طرح تفضیلی جدید شهر تهران
images/emkanat/12.png
باران مصنوعی در محوطه مشجر برج