ساخت ملک با ضوابط باغات

 

 

ساخت برج در پهنه R131 طبق طرح تفضیلی جدید شهر تهران که به دلیل وجود درختان در قسمت جنوبی، ملک با ضوابط باغات ساخته خواهد شد.