متراژ واحد ها

 ١١ طبقه مسکونی هر طبقه ١٦ واحد - متراژ های١٠٧ تا ١٢٠ متر دو خوابه – ١٣٠ تا ١٥٠ متر سه خوابه – ١٧٠ تا ١٧٥ متر چهار خوابه